Rezerwacja

Skontaktuj się z nami
mailowo lub telefonicznie
i zarezerwuj swój pobyt
w uzdrowisku:

Szczawno-Zdrój:
Dział marketingu
0048 (74) 849 31 35
0048 (74) 849 31 36
0048 (74) 849 31 56
Recepcja Dom Zdrojowy
w Szczawnie - Zdroju
24h na dobę

0048 (74) 849 31 30
Recepcja Młynarz
w Szczawnie - Zdroju

0048 (74) 849 31 51
uzdrowisko@szczawno-
jedlina.pl


Jedlina-Zdrój
Recepcja Dom Zdrojowy
w Jedlinie - Zdroju

0048 (74) 849 32 00
recepcja.domzdrojowyjedlina@
szczawno-jedlina.pl

Obiekty na sprzedaż

*

*

 

 

„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.

ul.Sienkiewicza  1, 58-310 Szczawno Zdrój

na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147                    z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.z 2014 r.  poz.1490)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności budynku (dawniej Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Zuch”)  wraz  z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu  nr 478/2  o powierzchni 7 517 m2  przy ul.Sienkiewicza 10 w Szczawnie Zdroju, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00010817/2.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej. Działka gruntu nr 478/2  o powierzchni 7 517 m2 zabudowana jest budynkiem byłego Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Zuch” o powierzchni użytkowej 1 037 m2 w sąsiedztwie obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, budynków mieszkalnych i pensjonatu. Działka częściowo ogrodzona, posiada uzbrojenie   w podstawowe media, dogodny dojazd i dojście.

Budynek wybudowany w II połowie XIX wieku, przebudowany w 1914 r., wolnostojący, wpisany  14.12.2001 r. do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod numerem 72/A/01.

W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/69/13 Rady Miejskiej  w Szczawnie-Zdroju z dnia 2 grudnia 2013 r. wykorzystanie terenu zostało określone w kierunku usług istniejących związanych z lecznictwem uzdrowiskowym oraz zabudową pensjonatową.

Wysokość procentowa opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 0,3% wartości gruntu ustalonego na podstawie wyceny zleconej przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu i wnoszona jest do 31 marca każdego roku.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku Vat na podstawie art.43 ust.1 pkt. 10a ustawy  z dnia  11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 600.000,-zł

(słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych)

Cena obejmuje wartość sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu 496 000,- zł  i budynku 1 104 000,- zł

Minimalne postąpienie przetargowe wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 160.000,-zł

Przetarg odbędzie się dnia 19.12.2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul.Sienkiewicza  1                      w Szczawnie Zdroju

Prowadzący przetarg: Spółka.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej  sprzedawanej nieruchomości w terminie do dnia 15.12.2017 r. przelewem na konto ING Bank Śląski S.A. nr 83 1050 1908 1000 0022 4367 3353. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie ( nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu) na podane konta bankowe.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej lub braku wpłaty ceny sprzedaży do dnia zawarcia umowy Spółka może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółki.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty związane z przeniesieniem własności owe ponosi Nabywca nieruchomości.

Cudzoziemcy, w przypadku  wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda jest wymagana.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Główny Specjalista ds. Inwestycji i Administracji, pokój  nr 11  w siedzibie Spółki tel. 074 8493137 w godzinach 8:00-15:00, e-mail: dwojciechowska@szczawno-jedlina.pl

Nieruchomości można oglądać do dnia 15.12.2017 r. w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00, po telefonicznym uzgodnieniu.