Wstęp

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.szczawno-jedlina.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.szczawno-jedlina.pl

Data publikacji strony internetowej: 09.07.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2023r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów i zdjęć

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 30 marca 2023r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Rozpatrzeniem uwag i wniosków zajmuje się Koordynator ds. dostępności – Irena Kamińska. E-mail: ikaminska@szczawno-jedlina.pl Telefon: 572729804

Procedura wnioskowo-skargowa

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

1.Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

2 Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

We wszystkich budynkach w głównych ciągach komunikacyjnych ( schody, szklane drzwi) umieszczone żółte taśmy oraz żółto czarne, kontrastowe pasy: na pierwszym i ostatnim stopniu - schody , na wysokości wzroku - szklane drzwi w obiektach uzdrowiskowych.

 1.       Stanowiska postojowe dla samochodów:
 • przy budynkach uzdrowiskowych znajdują się miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
 1.       Przed wejście do budynku umieszczono tabliczkę z informacją o możliwej pomocy osobie, która jej potrzebuje przy załatwieniu sprawy w obiekcie oraz dzwonek wzywający.
 2.       W holach dostęp do windy głównej jest swobodny, niczym nie ograniczony.
 3.       W holach znajduje się miejsca odpoczynku.
 4.       W holach znajduje się miejsce załatwienia spraw bez konieczności wchodzenia na teren obiektów ( stolik, papier, długopis).
 5.       Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji.

- brak ogólnego planu budynku, W obiektach tablice informujące o numerze pokoi i gabinetów ,

- plany tyflograficzne wywieszone w obiektach,

- brak pętli indukcyjnej,

- komunikacja przy pomocy tłumacza języka migowego on-line.

4. Komunikacja pionowa budynku - schody zaopatrzone są w poręcze dwustronne, - schody są zaopatrzone w taśmy antypoślizgowe,

- w budynku znajdują się windy dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

- na każdym piętrze, naprzeciwko windy znajdują się czytelne informacje z numerem kondygnacji oraz kierunkami i numerami pokojów odpowiadających poszczególnym komórkom organizacyjnym.

5. recepcje i dyżurki pielęgniarskie - na parterze i piętrach w obiektach sanatoryjnych

- urządzenia ułatwiające komunikację – dostęp do tłumacza języka migowego on-line.

6. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne:

 • toalety damskie i męskie dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze w obiektach - na drogach prowadzących do toalet nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków itp.

7. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego - dostęp do tłumacza języka migowego on-line

8. Możliwość wejścia do budynków sanatoryjnych z psem asystującym

 • do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526.

(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526)

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848 )