FUNDACJA STOKROTKA


 

 1. Fundacja Uzdrowiska Szczawno – Jedlina S.A. „Stokrotka”  zostaje ustanowiona przez Spółkę Akcyjną „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina”  z siedzibą w Szczawnie – Zdroju, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A numer 72321/2015 z dnia 21.09.2015 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej nr 3/4, przed notariuszem Bartoszem Rajewiczem.
  Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., Statutu oraz innych przepisów obowiązującego prawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest  nieograniczony.
 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest  Minister Edukacji.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 5. Siedzibą Fundacji jest  Szczawno-Zdrój.
 6. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działania poza granicami RP.
 7. Fundacja może tworzyć zakłady i inne jednostki organizacyjne.
 8. Fundacja posiada  osobowość prawną.
 9. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 10. Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek chronionego prawem.
 11. Fundacja ma prawo używać pieczęci z nazwą i adresem

 

Celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz:

 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 2. promocji i ochrony zdrowia,
 3. promowania kultury,
 4. pomocy społecznej,
 5. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 6. ochrony dóbr kultury i tradycji,
 7. ochrony środowiska i ekologii,
 8. bezpieczeństwa publicznego, obronności państwa i ochrony ludności.