INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w „Uzdrowisku Szczawno-Jedlina” S.A.

Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), informujemy Państwa, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. z/s ul. Wojska Polskiego 6, 58-310 Szczawno-Zdrój.
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO odpowiednio w celach świadczenia usług zdrowotnych oraz hotelowych i rozliczania świadczonych usług, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, archiwizacji danych, kontaktu, a także prowadzenia badań klinicznych i innych celów naukowych oraz w celach marketingowych. Spółka posiada na swoim terenie również monitoring wizyjny.
  3. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Kuracjuszy, Pacjentów i ich Opiekunów, oraz od gości hotelowych, a także z oddziałów NFZ, ZUS i innych klientów instytucjonalnych kierujących kuracjuszy na leczenie sanatoryjne, wyłącznie w zakresie koniecznym do świadczenia usługi.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług medycznych i hotelowych.
  6. Udostępnione dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko upoważnione osoby i instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim będzie odbywało się świadczenie usług oraz przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku danych z monitoringu będą one przetwarzane nie dłużej niż 30 dni.
  10. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych został zdefiniowany jako uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków pracownika. Wszyscy pracownicy spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” zostali upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych i zobowiązani do stosowania Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych. Wszyscy pracownicy zostali również odpowiednio przeszkoleni z zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w „Uzdrowisku Szczawno-Jedlina”
jest Pani Magdalena Motyl, tel. 74/849-31-40, e-mail: sekretariat@szczawno-jedlina.pl